Warianty genów kolagenowych typu II i odziedziczona martwica kości udowej głowy czesc 4

Panel B pokazuje obraz rezonansu magnetycznego wczesnego stadium ANFH u tego samego pacjenta. Skan pokazuje segmenty słabo sygnalizacyjne obu główek kości udowej (strzałki). Badanie głównej próbki dekompresyjnej prawej głowy kości udowej (Panel C) ujawniło kilka martwych fragmentów kości (strzałek) zmieszanych z nekrotyczną tkanką szpikową i komórkami tłuszczowymi w przestrzeni szpiku (hematoksylina i eozyna). Panel D pokazuje radiogram miednicy i stawów biodrowych nośnika allelu zmutowanego (podmiot III-22 w rodzinie A) z etapem IV ANFH Ficata; radiogram ujawnia zwężenie przestrzeni stawowej (czarne strzałki) i zaangażowanie panewek (białe strzałki). Kliniczno-patologiczne cechy 24-letniego pacjenta przedstawiono na rycinie 2. Pacjentka, przedmiot IV-5 w rodzinie A, miała bóle w pachwinie, gdy miała 16 lat. Badanie radiologiczne stawu biodrowego uzyskane w wieku 21 lat ujawniło zmianę stadium II Ficata (ryc. 2A), a zdjęcie rezonansu magnetycznego (MRI) uzyskane w tym samym czasie ujawniło widoczną martwicę kości głowy kości udowej (ryc. 2B) . Operację odbarczenia rdzeniowego przeprowadzono w wieku 21 lat. Badanie histopatologiczne próbki ujawniło martwicę tkanki kostnej i szpiku – wyniki zgodne z rozpoznaniem ANFH (ryc. 2C).
Dokładne mapowanie regionu kandydującego
Aby zbadać mechanizmy molekularne leżące u podstaw idiopatycznej martwicy kości, przyjęliśmy podejście oparte na kandydaturze do wyizolowania zmutowanego genu w rodzinach z autosomalnym dominującym ANFH. Najpierw przeprowadziliśmy analizę haplotypów w dwóch rodzinach, w których wykryto powiązanie z chromosomem 12 i określono dalej region kandydujący na ANFH. W rodzinie A, zdarzenia rekombinacji były widoczne u osobników III-20 i IV-2, a punkty przerwania pomogły zawęzić region krytyczny ANFH do przedziału 8,2-cM między D12S1301 i D12S339 (Figura 1A). Wywnioskowaliśmy, że ten genomowy segment może zawierać gen dla tej choroby w tej rodzinie. Dotknięci członkowie rodziny B dzielili się w obrębie rodziny haplotypem w regionie krytycznym ANFH. Jednak ten haplotyp związany z chorobą, zdefiniowany przez markery między D12S1663 i D12S2196, różnił się od tego z dotkniętych członków rodziny A. Nie przeprowadziliśmy analizy haplotypowej trzeciej rodziny z ANFH (rodzina C).
Mutacje genów COL2A1 w rodzinnej ANFH
Używając Genome Browser (National Center for Biotechnology Information, build 33, kwiecień 2003), zidentyfikowaliśmy 21 znanych genów i 25 przewidywanych genów w krytycznym regionie 5,13 Mb między D12S1301 i D12S339. Geny o funkcjach związanych z fizjologią kości i chrząstki uznano za kandydatów do autosomalnego dominującego ANFH. Wśród nich, COL2A1 został zmapowany do 12q13.11-q13.2; koduje kolagen typu II, główne białko strukturalne w pozakomórkowej macierzy chrząstki. Ponieważ kolagen typu II zapewnia wytrzymałość mechaniczną w chrząstce, mutacja w genie COL2A1 może być przyczyną zaburzeń stawu biodrowego w dotkniętych rodzinach.
Rysunek 3. Rysunek 3. Mutacje COL2A1 w rodzinach z ANFH. Bezpośrednie sekwencjonowanie fragmentów amplifikowanych przez łańcuchową reakcję polimerazy ujawniło podstawienie 3665G . A w zmutowanym allelu od pacjenta z rodziny A (panel A) i substytucję 2306G . A w zmutowanym allelu od pacjenta z rodziny C (panel B)
[hasła pokrewne: tętniak wątroby, rozszczepienie psychologia, cholecystografia ]
[podobne: antybiotyk trzydniowy, badanie otoskopowe, diagnostyka weigla ]