Warianty genów kolagenowych typu II i odziedziczona martwica kości udowej głowy ad

Rodowody trzech rodzin z ANFH. Panel A pokazuje rodowód i wyniki analizy haplotypowej rodziny A. Krótkie markery powtórzeń tandemowych obejmujące region kandydujący do ANFH zostały użyte do skonstruowania haplotypu. Krótkie znaczniki powtórzenia tandemowego używane do identyfikacji punktów przerwania rekombinacji i określenia krytycznego regionu są pokazane na czerwono, podobnie jak numery identyfikacyjne podmiotów biorących udział w tej analizie. Gwiazdki wskazują osoby, które nosiły zmutowany allel COL2A1, który był klinicznie cichy podczas wstępnej oceny. Panel B pokazuje rodowód i wyniki analizy haplotypów dla rodziny B. Gwiazdki wskazują osoby, które mogły mieć zmutowany allel. Ze względu na ograniczenia przestrzenne na diagramie pominięto dwie chore kobiety, których DNA nie było dostępne do analizy haplotypów. Panel C pokazuje rodowód rodziny C. Czerwone pole zawiera cztery podstawowe elementy dostępne do analizy sekwencji DNA. Rodowody trzech rodzin z ANFH przedstawiono na rycinie 1. Choroba została zdiagnozowana u osób dotkniętych chorobą za pomocą kryteriów klinicznych i radiologicznych. Głównym objawem zgłaszanym przez większość z tych pacjentów był ból w pachwinie. Badanie fizyczne wykazało, że pacjenci nie mieli żadnych innych anomalii szkieletowych. Do klasyfikacji ANFH zastosowano standardową radiografię miednicy i stawów biodrowych, zgodnie z klasyfikacją Ficata7. Badanie genetyczne zostało zatwierdzone przez instytut badawczy National Health Research Institutes, Taipei, Taiwan. Pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich osób, które włączyły DNA i informacje kliniczne do badania. Zarówno dotknięci, jak i niedotknięci członkowie rodziny to Chińczycy Han mieszkający na Tajwanie; ich pochodzenie zostało określone przez badaczy na podstawie geografii i języka.
Genotypowanie i analiza Haplotypów
Przeprowadzono genotypowanie DNA leukocytów dla 39 mikrosatelitarnych markerów powtórzeń z chromosomu 12 (Tabela Dodatkowego Dodatku, dostępna wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org). Reakcje przeprowadzono na 96-studzienkowych płytkach do mikromiareczkowania; każda studzienka zawierała 10 ng matrycy DNA, 6 .l mieszaniny do amplifikacji reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) (True Allele PCR Premix, Applied Biosystems) i 0,06 pmola każdego startera w końcowej objętości 10 .l. Produkty PCR analizowano na sekwenatorze DNA ABI Prism 3700 (Applied Biosystems). GeneScan wersja 3.6 i Genotyper wersja 3.5 (Applied Biosystems) dla Windows NT zostały użyte do identyfikacji alleli i przypisania wielkości. Konstrukcję haplotypów wykonał program GeneHunter.8
Analiza sekwencji DNA
Wszystkie egzony genu kolagenu typu 2 (COL2A1) od głównych członków rodzin (podmioty III-7, III-8, IV-5, IV-6 i IV-7 w rodzinie A, osoby III-7, III- 8, i IV-10 w rodzinie B i osobników II-7, II-8, III-12 i III-13 w rodzinie C). Dodatkowo genomową PCR i sekwencjonowanie eksonów 33 i 50 przeprowadzono na DNA od wszystkich dostępnych członków rodziny, 65 osób z sporadycznym ANFH i 110 kontroli. DNA Leukocytu zostało użyte do amplifikacji genomowych fragmentów promotora COL2A1, a także eksonów i połączeń egzon-intron w 39 reakcjach PCR
[patrz też: rozszczepienie psychologia, zatoka jamista, cholangiografia ]
[podobne: paweł tabakow, nabłonki okrągłe w moczu, torbiel bakera leczenie ]