Sargramostim dla Active Crohns Disease ad

GM-CSF ulega również ekspresji przez limfocyty T CD4 + i komórki Paneth nabłonka jelitowego. Ponadto, zarówno nabłonek mieloidalny, jak i jelitowe komórki w przewodzie żołądkowo-jelitowym wyrażają receptory GM-CSF. 4,5 Te odkrycia sugerują, że GM-CSF może pomóc w utrzymaniu funkcji wrodzonej bariery immunologicznej jelitowej i że egzogenny GM-CSF może zwiększać obronę gospodarza i złagodzić stan zapalny związany z chorobą Leśniowskiego-Crohna. Sargramostim (Leukine, Berlex) to pochodzący z drożdży rekombinowany ludzki GM-CSF, najczęściej stosowany do odzyskiwania komórek szpikowych po chemioterapii. Pilotażowe badanie sargramostymu bez jednoczesnego leczenia immunosupresyjnego u 15 pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej aktywną chorobą Crohna wykazało wysoki odsetek odpowiedzi klinicznej i remisji z ograniczonymi działaniami niepożądanymi.6 Przedstawiliśmy wyniki randomizowanej, kontrolowanej placebo próby ocenić to unikalne podejście u pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej aktywną chorobą Crohna.
Metody
Pacjenci
Kwalifikujący się pacjenci mieli co najmniej 18 lat z potwierdzoną diagnozą umiarkowanej do ciężkiej aktywnej choroby Leśniowskiego-Crohna, zdefiniowanej jako wynik od 220 do 475 na indeks aktywności choroby Leśniowskiego-Crohna (CDAI) (wyniki mogą wynosić od 0 do 600, z wyższe wyniki wskazujące na poważniejszą chorobę). Pacjenci, którzy przyjmowali stabilne dawki antybiotyków lub aminosalicyanów przez co najmniej cztery tygodnie, kwalifikowali się. Pacjenci, którzy przyjmowali azatioprynę, merkaptopurynę, metotreksat lub doustne lub doodbytnicze glukokortykoidy w ciągu 4 tygodni przed rozpoczęciem badania, nie byli uprawnieni, ani też nie otrzymywali tych, którzy byli poddawani terapii przeciwnowotworowej w ciągu 12 tygodni przed rozpoczęciem badania. Wcześniejsze stosowanie sargramostymu lub filgrastymu było zabronione. Pacjenci byli wykluczani, jeśli byli w ciąży lub karmili piersią lub cierpieli na inne ciężkie schorzenia, stomię, objawy niedrożności lub zwężenia jelit, lub wykrywalne komórki jajowe kału, pasożyty, bakterie chorobotwórcze lub toksynę Clostridium difficile.
Projekt badania
Pacjenci byli losowo przydzielani w stosunku 2: do otrzymywania sargramostymu (6 .g na kilogram masy ciała) lub placebo podskórnie codziennie przez 56 dni. Randomizacja (wygenerowana komputerowo przez Almedica International) została rozwarstwiona w zależności od tego, czy pacjent otrzymał wcześniejszą terapię drugiego rzutu w przypadku choroby Leśniowskiego-Crohna. Utrwalone bloki o ustalonym rozmiarze zostały wygenerowane dla każdej warstwy. Pacjenci byli zobowiązani do ukończenia wszystkich kontroli kwalifikowalności (kontrola kwalifikowalności zgodnie z kryteriami włączenia i wykluczenia) przed poddaniem ich randomizacji. Skuteczność i bezpieczeństwo oceniano co 2 tygodnie podczas leczenia i 30 dni po zakończeniu leczenia. Po leczeniu pacjentów z odpowiedzią obserwowano przez okres do sześciu miesięcy z powodu utraty odpowiedzi klinicznej. Pracownicy naukowi nie byli świadomi liczby białych krwinek.
Instytucje uczestniczące otrzymały zgodę swoich instytucjonalnych komisji recenzujących. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną, świadomą zgodę. Badanie zostało zaprojektowane przez głównych badaczy we współpracy ze sponsorem. Dane zostały zebrane z poszczególnych witryn przez sponsora, który przechował dane i przeprowadził wstępne analizy statystyczne. Autorzy akademiccy mieli pełny dostęp do danych i ręczyli za prawdziwość danych i analizę danych.
Procedury badania i pomiary wyników
Skuteczność
Stopień nasilenia choroby mierzono za pomocą CDAI7. Przeprowadzono analizę eksploracyjną, która nie była w stanie ocenić istotności statystycznej, u pacjentów, którym udzielono zgody w wybranych ośrodkach, w celu oceny odpowiedzi błony śluzowej przy użyciu potwierdzonego wskaźnika ciężkości choroby Crohna (Endoscopic Index of Severity) (CDEIS)
[hasła pokrewne: cholangiografia, kalretikulina, cholecystografia ]
[więcej w: bliznowata tkanka łączna, marskość wątroby rokowanie, luxmed lublin radziwiłłowska ]