Adjuwant Docetaksel dla raka piersi z pozytywnym sygnałem Node ad 7

Szacowane ogólne wskaźniki przeżycia po pięciu latach wynosiły 87 procent w grupie TAC i 81 procent w grupie FAC. Toksyczne efekty
Tabela 3. Tabela 3. Zdarzenia niepożądane w dwóch grupach leczenia. Tabela 4. Tabela 4. Zgony z przyczyn innych niż rak piersi lub drugi rak. Ogólnie, częstość występowania stopnia 3 lub 4 lub ciężkich niehematologicznych zdarzeń niepożądanych, niezależnie od rodzaju, wynosiła 36,3 procent w grupie TAC i 26,6 procent w grupie FAC (p <0,001). Częstość występowania neutropenii stopnia 3. lub 4. wynosiła 65,5% w grupie TAC i 49,3% w grupie FAC (p <0,001); neutropenię gorączkową obserwowano u 24,7% pacjentów w grupie TAC i 2,5% osób z grupy FAC (p <0,001) (tabela 3). Infekcje stopnia 3. lub 4. wystąpiły u 3,9% pacjentów leczonych TAC i 2,2% pacjentów leczonych FAC (p = 0,05); w wyniku zakażenia nie doszło do zgonu (Tabela 4). Całkowita częstość występowania zastoinowej niewydolności serca (w tym w okresie obserwacji) wynosiła 1,6% wśród pacjentów leczonych TAC i 0,7% dla pacjentów leczonych FAC (p = 0,09). Od dnia wyłączenia tej analizy jedynym wtórnym rakiem hematologicznym była ostra białaczka szpikowa, która rozwinęła się u dwóch pacjentów w grupie TAC i jednego pacjenta w grupie FAC.
Jakość życia
Wszystkie wyjściowe wartości jakości życia były podobne w obu grupach leczenia, ze średnim wynikiem 72 (w skali od 0 do 100, z wyższymi wynikami reprezentującymi lepszą jakość życia) w obu grupach w podskali globalnego stanu zdrowia Kwestionariusza jakości życia. Średnie wyniki po zakończeniu leczenia wynosiły 62 w grupie TAC (95 procent przedziału ufności, 61 do 64) i 69 w grupie FAC (95 procent przedziału ufności, 67 do 70). Podczas pierwszej wizyty kontrolnej wyniki dotyczące jakości życia albo powróciły do wartości wyjściowej w obu grupach, albo były wyższe niż w punkcie wyjściowym, z wynikiem 76 w grupie TAC (przedział ufności 95%, od 74 do 77) i 75 w grupa FAC (95-procentowy przedział ufności, 73 do 77). Dalsze pomiary jakości życia były podobne w obu grupach i podobne do wartości wyjściowych: po sześciu miesiącach wyniki wynosiły 77 w grupie TAC (95% przedział ufności, 75 do 78) i 75 w grupie FAC ( 95-procentowy przedział ufności, od 73 do 77); po dwóch latach były to 78 osoby w grupie TAC (95 procent przedziału ufności, 76 do 79) i 76 w grupie FAC (95 procent przedziału ufności, 74 do 78).
Dyskusja
Ta randomizowana, trzeciorzędowa próba chemioterapii uzupełniającej u kobiet z operacyjnym rakiem piersi z przerzutami wykazała, że przy medianie obserwacji trwającej 55 miesięcy oszacowana stopa przeżycia wolnego od choroby po 5 latach wynosiła 75 procent w grupie TAC i 68 procent w grupie FAC (P = 0,001). Względne ryzyko zgonu było o 30 procent niższe u kobiet w grupie TAC niż u osób z grupy FAC.
Ponadto leczenie TAC w porównaniu z FAC wiązało się z 28-procentowym względnym zmniejszeniem ryzyka nawrotu. Wydaje się, że redukcja ryzyka nawrotu nie była spowodowana stanem węzłowym, hormonem receptora ani stanem HER2 / neu. Ostateczna analiza tego badania na 590 wydarzeniach będzie wymagana w celu potwierdzenia i rozszerzenia wyników analiz głównych i podgrup
[hasła pokrewne: próba tymolowa, złamanie podstawy czaszki, rozszczepienie psychologia ]
[przypisy: bliznowata tkanka łączna, marskość wątroby rokowanie, luxmed lublin radziwiłłowska ]