Wykorzystanie pomiarów wydychanego tlenku azotu w leczeniu przewlekłej astmy

Międzynarodowe wytyczne dotyczące leczenia astmy zalecają dostosowanie dawki wziewnych kortykosteroidów na podstawie objawów, wymagań rozszerzających oskrzela i wyników testów czynności płuc. Pomiary frakcji wydychanego tlenku azotu (FENO) stanowią nieinwazyjny marker, który może być użyteczną alternatywą dla dostosowania leczenia wziewnymi kortykosteroidami. Metody
W jedno-ślepym, kontrolowanym placebo badaniu losowo przydzielono 97 pacjentom z astmą, którzy regularnie otrzymywali leczenie kortykosteroidami wziewnymi, aby stopniowo dostosowywać dawkę kortykosteroidów, na podstawie pomiarów FENO lub algorytmu w sprawie konwencjonalnych wytycznych. Po ustaleniu optymalnej dawki (faza 1), pacjentów obserwowano przez 12 miesięcy (faza 2). Pierwszorzędowym rezultatem była częstość zaostrzeń astmy; Drugorzędnym rezultatem była średnia dzienna dawka wziewnego kortykosteroidu.
Wyniki
Czterdzieści sześć pacjentów w grupie FENO i 48 w grupie, której astma była leczona zgodnie z konwencjonalnymi wskazówkami (grupa kontrolna) ukończyli badanie. Końcowe średnie dzienne dawki flutykazonu, wziewnego stosowanego kortykosteroidu, wynosiły 370 .g na dzień dla grupy FENO (95 procent przedziału ufności, 263 do 477) i 641 .g na dzień dla grupy kontrolnej (95 procent przedziału ufności, 526 do 756; P = 0,003), różnica 270 .g na dzień (95-procentowy przedział ufności, 112 do 430). Częstość zaostrzeń wynosiła 0,49 epizodu na pacjenta rocznie w grupie FENO (95% przedział ufności, 0,20 do 0,78) i 0,90 w grupie kontrolnej (przedział ufności 95%, 0,31 do 1,49), co stanowi nieistotną redukcję o 45,6% ( 95-procentowy przedział ufności dla średniej różnicy, -77,6% do 54,5%) w grupie FENO. Nie stwierdzono istotnych różnic w innych wskaźnikach kontroli astmy, stosowaniu doustnego prednizonu, czynności płuc lub stanów zapalnych dróg oddechowych (eozynofile plwociny).
Wnioski
Przy pomocy pomiarów FENO dawki podtrzymujące wziewnych kortykosteroidów mogą być znacznie zmniejszone bez uszczerbku dla kontroli astmy.
Wprowadzenie
Kortykosteroidy wziewne są podstawą leczenia przewlekłej astmy, której dawki powinny być odpowiednie do kontrolowania objawów astmy, ale także możliwie jak najniższe, aby zapobiec niepożądanym działaniom. Ponieważ wymagana dawka jest bardzo zmienna, zarówno wśród pacjentów, jak i u poszczególnych pacjentów, lekarze potrzebują łatwej, skutecznej i bezpiecznej metody do ustalania miareczkowania dawki. Aktualne wytyczne dotyczące leczenia zalecają dostosowanie dawek w oparciu o objawy astmy i wyniki podstawowych testów czynności płuc. Dwa badania potwierdzające koncepcję wykazały, że zastosowanie alternatywnych kryteriów – mianowicie nadreaktywność dróg oddechowych1 lub eozynofilia w wywołanej plwocinie2 – w celu dostosowania dawek wziewnych kortykosteroidów prowadzi do poprawy wyników. Jednak te szczególne pomiary mogą być czasochłonne, aby je uzyskać lub które są trudne do wykonania.
Frakcja tlenku azotu w wydychanym powietrzu (FENO) jest markerem astmy; wielkość FENO jest zwiększona proporcjonalnie do zapalenia ściany oskrzelowej3 lub eozynofilia indukowana-plwocina4, jak również do nadreaktywności dróg oddechowych. 4,5 Wzrost FENO jest związany z pogorszeniem kontroli astmy, 5 i poziomy FENO są zmniejszone w zależności od dawki z leczeniem przeciwzapalnym.6,7 Jednak w przeciwieństwie do badania indukowanej plwociny i badania prowokacji oskrzeli, pomiary FENO są łatwe do wykonania, powtarzalne i wiążą się z wysokim stopniem akceptacji przez pacjentów.8
Podsumowując, dane te sugerują, że pomiary FENO mogą zapewnić metodę dostosowania dawek kortykosteroidów wziewnych u pacjentów z przewlekłą astmą oskrzelową.
[przypisy: zatoka szyjna, tumor mixtus, cholangiografia ]
[więcej w: pęknięta łękotka, mikrofagi, hipokrates ursus ]