Medical Mystery – The Answer

Radiogram u pacjenta, który przeszedł cztery procedury ratujące życie w latach 1949-2002. Tajemnica medyczna z 7 kwietnia 2001 r. Dotyczyła radiogramu (ryc. 1) u pacjenta, który w latach 1949-2002 przeszedł cztery procedury ratowania życia. zdjęcie rentgenowskie przedstawia resztki terapeutycznej odmy opłucnowej w przypadku gruźlicy płuc, pomostu aortalno-wieńcowego, naprawy stentu w przypadku rozwarstwienia aorty typu B oraz stymulatora dwukomorowego dla pełnego bloku przedsionkowo-komorowego.
Ralf Ostermaier, MD
Asklepios Fachklinikum München-Gauting, D-82131 Gauting, Niemcy
Marianne Taut, MD
Klinik am Tharandter Wald, D-09600 Niederschöna, Niemcy
Odniesienie1. Ostermaier R, Taut M. Tajemnica medyczna – 50 lat postępu medycznego. N Engl J Med 2005; 352: 1473-1473
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
[przypisy: zakrzepica zatoki esowatej, zwichnięcie żuchwy, torbiel zastoinowa ]
[hasła pokrewne: pęknięta łękotka, mikrofagi, hipokrates ursus ]